Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Aerdehof zijn op elke opdracht van toepassing.
Hieronder zijn de algemene voorwaarden puntsgewijs benoemd.

Lees verder

 

DEFINITIES

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
de algemene voorwaarden: de voorwaarden als hierna vermeld.
de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en het uitvaartcentrum tot aanneming van werk de uitvaart(verzorging) betreffende.
de uitvaart(verzorging): de gehele of gedeeltelijke verzorging van de opbaring de huisvesting van een afscheidsdienst al dan niet met vervoer naar Yardenhuis Venlo of Algemene Begraafplaats Blerick en/of samenzijn met horeca.
de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaart(verzorging) schriftelijk of mondeling heeft opgedragen.
derden uitvaartverzorger: uitvaartonderneming anders als Uitvaartverzorging Van der Laan
het uitvaartcentrum: Aerdehof & Dochter
toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten ten behoeve van de opgedragen uitvaart(verzorging.)
de Behandelingscommissie: de onafhankelijke behandelingscommissie van de Requiem Geschillen Regeling.
termijnen: fatale termijnen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 2.1. Het uitvaartcentrum dient bij de regeling van een uitvaart(verzorging) de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten. De algemene voorwaarden zijn op elke opdracht van toepassing; ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 2.2. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Bijvoorbeeld door ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier.

Artikel 2.3. Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst, hebben partijen de bevoegdheid aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud daarvan, tot stand is gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

DE OPDRACHT.

Artikel 3.1. Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:

* alle relevante gegevens van de overledene, de opdrachtgever, uitvaart(verzorging);

* de verklaring dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft ontvangen;

* het gebruik van livestream en/of opnamen van de uitvaartdienst

* alle relevante gegevens over uitvaartdienst en/of samenzijn/horeca

Artikel 3.2. De prijzen zijn steeds bruto prijzen inclusief B.T.W. Wanneer de opdrachtgever de opdracht na kostenopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, kunnen wijzigingen alleen nog met inachtneming van artikel 3.4. plaatsvinden.

Artikel 3.3. Indien voor bepaalde diensten en/of leveringen de exacte prijzen nog niet bekend zijn, zal het uitvaartcentrum geen of een richtprijs per post aangeven met vermelding 'pro memorie' of ‘geschat’. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. Kosten van consumpties en dergelijke worden op basis van nacalculatie berekend. Op verzoek van de opdrachtgever wordt een prijslijst van de consumpties opgevraagd. Op verzoek wordt, in dit geval, de opdrachtgever een kopie van nota's van toeleveranciers verstrekt. De door het uitvaartcentrum bedongen kortingen op of provisies over de gebruikelijke consumentenprijzen, strekken tot vergoeding van zijn bemoeienis met de leveringen door die toeleverancier.

Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na kostenopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.

Artikel 3.4. De overeenkomst kan alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden met de opdrachtgever verrekend.

Artikel 3.5. De opdrachtgever verleent het uitvaartcentrum als onderdeel van de overeenkomst een algehele volmacht om voor en namens de opdrachtgever, namens de nabestaanden, al die werkzaamheden en formaliteiten te verrichten die voor het verrichten van de opdracht gewenst of noodzakelijk zijn. Het uitvaartcentrum is tevens bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst al dan niet in overleg met de derden uitvaartverzorger.

Artikel 3.6. De opdrachtgever informeert en overlegt met het uitvaartcentrum al dan niet via een derden uitvaartverzorger tijdig over al die zaken die voor het verantwoord uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn.

AFSPRAKEN

Artikel 4.1. De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, diensten en werkzaamheden die het uitvaartcentrum sluit, aanbiedt en verricht.

Artikel 4.2. Sommige afspraken staan niet in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden vermeld. Pas wanneer de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd, zijn ze geldig

RUIMTEN.

Artikel 5.1. Alle diensten in het uitvaartcentrum hebben een besloten karakter. Ze zijn daarom niet voor iedereen toegankelijk. De medewerkers van het uitvaartcentrum hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten, ook wanneer deze door de opdrachtgever gebruikt worden voor diensten of als 24-uur kamer.

Artikel 5.2. De diensten en ruimten van het uitvaartcentrum moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Daarnaast moet altijd voldaan worden aan de bepalingen in de op dat moment geldende huisregels.

BETALING.

Artikel 6.1. het uitvaartcentrum is steeds gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot te vragen op de betaling. Het uitblijven van betaling van dit voorschot geeft het uitvaartcentrum het recht zijn werkzaamheden op te schorten. De opdrachtgever heeft vervolgens het recht de overeenkomst te ontbinden na betaling aan de ondernemer van de reeds gemaakte kosten.

Artikel 6.2. De opdrachtgever betaalt de op basis van de kostenbegroting, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen 14 dagen na ontvangst. De opdrachtgever is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden. Bij contante betaling wordt door de ondernemer een bewijs van betaling verstrekt.

Artikel 6.3. De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 6.4. De ondernemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de veertien dagen als bedoeld in artikel 6.2. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120BW.

Artikel 6.5. Aan de opdrachtgever die na sommatie in gebreke blijft te betalen worden de gemaakte incassokosten volledig in rekening gebracht.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID.

Artikel 7.1. Het uitvaartcentrum staat in voor de juiste regeling en uitvoering overeenkomstig de opdracht. Het uitvaartcentrum is niet aansprakelijk voor fouten die zich voordoen bij de leveranties door derden, welke het uitvaartcentrum niet kunnen worden aangerekend. Het uitvaartcentrum is uitsluitend aansprakelijk voor directe en materiële schade die het gevolg is van zijn schuld. De schadevergoeding is niet hoger dan declaratiebedrag van het uitvaartcentrum waarover wordt gereclameerd.

Artikel 7.2. Klachten over de opdracht waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk bij het uitvaartcentrum ingediend te worden.

Artikel 7.3. Het uitvaartcentrum zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de opdrachtgever beslecht wil zien, zal deze zich overeenkomstig artikel 8.1 wenden tot de behandelingscommissie van de Requiem Geschillen Regeling.

Artikel 7.4. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van het uitvaartcentrum indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening dienen te komen.

GESCHILLEN.

Artikel 8.1. Elk geschil resulterende in een vordering tot EUR 5.000 tussen de opdrachtgever en het uitvaartcentrum over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst en over de nota, ook al wordt dit geschil slechts door een hunner als zodanig benoemd, zal door de opdrachtgever of door de ondernemer worden voorgelegd aan de onafhankelijke Behandelingscommissie van de Requiem

Geschillen Regeling. Het uitvaartcentrum is verplicht het adres van de Behandelingscommissie op eerste verzoek aan de opdrachtgever te verstrekken.

Geschillen boven de EUR 5.000 worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Artikel 8.2. Een geschil wordt door de Behandelingscommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst aan het uitvaartcentrum heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat het geschil aanhangig is gemaakt bij het uitvaartcentrum dient het geschil schriftelijk bij de Behandelingscommissie aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 8.3. De Behandelingscommissie doet uitspraak overeenkomstig het

Reglement van de Requiem Geschillen Regeling. Het Reglement is bij de Rechtbank Haarlem gedeponeerd en is bij de ondernemer of de Rechtbank opvraagbaar. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De beslissingen van de Behandelingscommissie hebben het karakter van een, voor beide partijen, bindend advies. Op de uitspraak van de Behandelingscommissie is geen beroep mogelijk.

Artikel 8.4. Voor de behandeling van een klacht wordt, door de Requiem Geschillen Regeling, bij de klager een vastrecht van EUR 125 in rekening gebracht.